PTTK jako Organizacja

Dane osobowe - RODO - klauzula informacyjna Oddziału PTTK i ZG PTTK


admin, 2020-12-31 00:00:00


Szanowni Państwo,

Informujemy, że POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ PRZY PRATT&WHITNEY RZESZÓW S.A. w RZESZOWIE (dalej 'Oddział' ) wprowadził procedury, zgodnie z rozporządzeniem RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które weszło w życie 25 maja 2018. Powyższe oznacza w szczególności, że:

1. Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych (dotyczy osób fizycznych) jest POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ PRZY PRATT&WHITNEY RZESZÓW S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w rejestrze stowarzyszeń pod numerem 19910.

W sprawie przetwarzania danych możecie się Państwo kontaktować w następujący sposób:
- poprzez pocztę elektroniczną oddzial@wskrzeszow.pttk.pl;
- telefonicznie 17 854 6980
- osobiście w biurze Oddziału
- tradycyjnym listem

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

a) w celach statutowych zgodnie z treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

b) w celu zawarcia umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

c) w celu wykonania umowy, gdy została zawarta (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

d) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

e) w celach archiwalnych i dowodowych będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

f) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Odbiorcy danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w punkcie 2 Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione:

- władzom Oddziału, Zarządowi Głównemu PTTK, naszym partnerom, czyli firmom i podmiotom, z którymi współpracujemy, wspierające nas w wykonywaniu usług, obsłudze korespondencji, w procesie obsługi członków PTTK, klienta,

- podmiotom, które przetwarzają w naszym imieniu Państwa dane osobowe na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności firmy prawnicze, informatyczne,

- podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,

- podmiotom nabywającym wierzytelności w przypadku nieopłacenia przez klientów naszych należności,

- podmiotom i organom którym nasz Oddział jest zobowiązany, lub upoważniony, udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

4. Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 2 celów przetwarzania:

- dane osobowe wynikające z członkostwa będą przechowywane przez okres członkostwa oraz pięciu lat od ustania członkostwa, lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze,

- dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą się ujawnić roszczenia związane z tą umową, zgodnie z terminami przedawnienia określonymi w kodeksie cywilnym,

- jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w ciągu 30 dni od złożenia Pani/Panu przez nas oferty, Pani/Pana dane osobowe związane z rozmowami o tej transakcji zostaną niezwłocznie usunięte,

- dane niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – będą przechowywane przez czas w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,

- dane osobowe mogą być przechowywane przez okres dłuższy niż wskazany powyżej o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych, badań naukowych lub historycznych.

5. Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO bądź inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
Ponadto, w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Informacja o dobrowolności podania danych
Podanie Pani/Pana danych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia z Panią/Panem umowy, brak możliwości realizacji na Państwa rzecz usług organizowanych przez nasz Oddział, niemożność uczestnictwa w organizowanych przez Oddział imprezach, brak możliwości członkostwa w naszym stowarzyszeniu.

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.


=====================================================4

Uchwała Nr 144/XIX/2019
Zarządu Głównego PTTK w dnia 16 listopada 2019 r.

w sprawie trybu wprowadzania polityki ochrony danych osobowych w PTTK

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 2 Statutu PTTK oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. 2019 poz. 1781) i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L 119), Zarząd Główny PTTK uchwala co następuje:

§ 1
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Biurze ZG PTTK, centralnych jednostkach gospodarczych i specjalistycznych działających na podstawie osobowości prawnej PTTK, komisjach i radach ZG PTTK, jednostkach regionalnych PTTK oraz innych jednostkach powołanych przez ZG PTTK, a także danych osobowych członków zwyczajnych PTTK przetwarzanych w Oddziałach PTTK w celach statutowych, jest Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze, w którego imieniu działa Zarząd Główny PTTK reprezentowany przez Sekretarza Generalnego ZG PTTK.
2. Współadministratorami danych osobowych członków zwyczajnych PTTK są Oddziały PTTK, każdy w zakresie danych członków zwyczajnych, zrzeszonych w tym oddziale.
3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Oddziałach PTTK, z wyjątkiem danych, o których mowa w ust. 2, są Oddziały PTTK reprezentowane przez Zarządy Oddziałów.

§ 2
1. Sekretarz Generalny ZG PTTK opracuje przepisy wewnętrze PTTK to jest politykę ochrony danych osobowych zawierającej: instrukcję zarządzania systemem informatycznym, instrukcję postępowania w przypadkach naruszenia danych osobowych, dotyczącą podmiotów wymienionych w § 1 ust. 1 i 2. Opracowane dokumenty, Sekretarz Generalny ZG PTTK, przedstawi do przyjęcia przez Zarząd Główny PTTK.
2. Sekretarz Generalny ZG PTTK w drodze zarządzenia wprowadzi w życie nowy wzór „Deklaracji członkowskiej PTTK” oraz wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych członka zwyczajnego PTTK wraz z klauzulą informacyjną.
3. Zobowiązuje się Zarządy Oddziałów PTTK do opracowania i przyjęcia własnych polityk ochrony danych osobowych lub do dostosowania posiadanych polityk danych osobowych do nowych rozwiązań wynikających z przepisów wprowadzanych przez ZG PTTK.

§ 3
1. Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze jako administrator danych osobowych, zobowiązuje Oddziały PTTK, jako współadministratorów danych osobowych członków zwyczajnych PTTK, do przetwarzania tych danych wyłącznie w celach związanych z działalnością statutową i dopełniania obowiązku informacyjnego według przepisów obowiązujących w ZG PTTK.
2. Oddziały PTTK przetwarzając dane osobowe członków zwyczajnych PTTK w celach innych niż statutowe, oraz dane osobowe innych osób fizycznych, stosują środki określone w § 2 ust. 3.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dane osobowe - RODO - klauzula informacyjna Oddziału PTTK i ZG PTTK


admin, 2020-12-31 00:00:00


Szanowni Państwo,

Informujemy, że POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ PRZY PRATT&WHITNEY RZESZÓW S.A. w RZESZOWIE (dalej 'Oddział' ) wprowadził procedury, zgodnie z rozporządzeniem RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które weszło w życie 25 maja 2018. Powyższe oznacza w szczególności, że:

1. Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych (dotyczy osób fizycznych) jest POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ PRZY PRATT&WHITNEY RZESZÓW S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w rejestrze stowarzyszeń pod numerem 19910.

W sprawie przetwarzania danych możecie się Państwo kontaktować w następujący sposób:
- poprzez pocztę elektroniczną oddzial@wskrzeszow.pttk.pl;
- telefonicznie 17 854 6980
- osobiście w biurze Oddziału
- tradycyjnym listem

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

a) w celach statutowych zgodnie z treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

b) w celu zawarcia umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

c) w celu wykonania umowy, gdy została zawarta (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

d) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

e) w celach archiwalnych i dowodowych będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

f) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Odbiorcy danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w punkcie 2 Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione:

- władzom Oddziału, Zarządowi Głównemu PTTK, naszym partnerom, czyli firmom i podmiotom, z którymi współpracujemy, wspierające nas w wykonywaniu usług, obsłudze korespondencji, w procesie obsługi członków PTTK, klienta,

- podmiotom, które przetwarzają w naszym imieniu Państwa dane osobowe na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności firmy prawnicze, informatyczne,

- podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,

- podmiotom nabywającym wierzytelności w przypadku nieopłacenia przez klientów naszych należności,

- podmiotom i organom którym nasz Oddział jest zobowiązany, lub upoważniony, udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

4. Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 2 celów przetwarzania:

- dane osobowe wynikające z członkostwa będą przechowywane przez okres członkostwa oraz pięciu lat od ustania członkostwa, lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze,

- dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą się ujawnić roszczenia związane z tą umową, zgodnie z terminami przedawnienia określonymi w kodeksie cywilnym,

- jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w ciągu 30 dni od złożenia Pani/Panu przez nas oferty, Pani/Pana dane osobowe związane z rozmowami o tej transakcji zostaną niezwłocznie usunięte,

- dane niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – będą przechowywane przez czas w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,

- dane osobowe mogą być przechowywane przez okres dłuższy niż wskazany powyżej o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych, badań naukowych lub historycznych.

5. Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO bądź inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
Ponadto, w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Informacja o dobrowolności podania danych
Podanie Pani/Pana danych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia z Panią/Panem umowy, brak możliwości realizacji na Państwa rzecz usług organizowanych przez nasz Oddział, niemożność uczestnictwa w organizowanych przez Oddział imprezach, brak możliwości członkostwa w naszym stowarzyszeniu.

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.


=====================================================4

Uchwała Nr 144/XIX/2019
Zarządu Głównego PTTK w dnia 16 listopada 2019 r.

w sprawie trybu wprowadzania polityki ochrony danych osobowych w PTTK

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 2 Statutu PTTK oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. 2019 poz. 1781) i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L 119), Zarząd Główny PTTK uchwala co następuje:

§ 1
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Biurze ZG PTTK, centralnych jednostkach gospodarczych i specjalistycznych działających na podstawie osobowości prawnej PTTK, komisjach i radach ZG PTTK, jednostkach regionalnych PTTK oraz innych jednostkach powołanych przez ZG PTTK, a także danych osobowych członków zwyczajnych PTTK przetwarzanych w Oddziałach PTTK w celach statutowych, jest Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze, w którego imieniu działa Zarząd Główny PTTK reprezentowany przez Sekretarza Generalnego ZG PTTK.
2. Współadministratorami danych osobowych członków zwyczajnych PTTK są Oddziały PTTK, każdy w zakresie danych członków zwyczajnych, zrzeszonych w tym oddziale.
3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Oddziałach PTTK, z wyjątkiem danych, o których mowa w ust. 2, są Oddziały PTTK reprezentowane przez Zarządy Oddziałów.

§ 2
1. Sekretarz Generalny ZG PTTK opracuje przepisy wewnętrze PTTK to jest politykę ochrony danych osobowych zawierającej: instrukcję zarządzania systemem informatycznym, instrukcję postępowania w przypadkach naruszenia danych osobowych, dotyczącą podmiotów wymienionych w § 1 ust. 1 i 2. Opracowane dokumenty, Sekretarz Generalny ZG PTTK, przedstawi do przyjęcia przez Zarząd Główny PTTK.
2. Sekretarz Generalny ZG PTTK w drodze zarządzenia wprowadzi w życie nowy wzór „Deklaracji członkowskiej PTTK” oraz wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych członka zwyczajnego PTTK wraz z klauzulą informacyjną.
3. Zobowiązuje się Zarządy Oddziałów PTTK do opracowania i przyjęcia własnych polityk ochrony danych osobowych lub do dostosowania posiadanych polityk danych osobowych do nowych rozwiązań wynikających z przepisów wprowadzanych przez ZG PTTK.

§ 3
1. Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze jako administrator danych osobowych, zobowiązuje Oddziały PTTK, jako współadministratorów danych osobowych członków zwyczajnych PTTK, do przetwarzania tych danych wyłącznie w celach związanych z działalnością statutową i dopełniania obowiązku informacyjnego według przepisów obowiązujących w ZG PTTK.
2. Oddziały PTTK przetwarzając dane osobowe członków zwyczajnych PTTK w celach innych niż statutowe, oraz dane osobowe innych osób fizycznych, stosują środki określone w § 2 ust. 3.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Witaj! Jesteś na stronie Stowarzyszenia - Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział przy Pratt&Whitney Rzeszów S.A. (dawniej przy WSK PZL-Rzeszów S.A.)

Zatrzymaj się na chwilę i spróbuj dowiedzieć się o nas trochę więcej.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział przy Pratt&Whitney Rzeszów S.A. aktualną nazwą posługuje się od dnia 15.03.2017 roku. Poprzednia nazwa PTTK Oddział przy WSK "PZL-Rzeszów" S.A. została zastąpiona nową podążając w ślad za zmianą z dnia 01.07.2015 roku, którą wprowadziła firma WSK "PZL-Rzeszów" S.A. przy której mamy przyjemność działać.

Oddział istnieje i aktywnie działa dzięki pasji ludzi go tworzących oddających się społecznej i bezinteresownej pracy na rzecz członków stowarzyszenia, której efekty niosą wiele wspomnień współtowarzyszy niezliczonych już imprez turystycznych.

Nasze stowarzyszenie zrzesza ludzi,którzy mają podobne zainteresowania dalekie od wielkiej polityki i są nakierowane na aktywne spędzanie wolnego czasu w różnych formach jakimi są krajoznastwo, turystyka górska, narciarska, rowerowa oraz poezja śpiewana.

  Prowadzimy działalność w oparciu o statut, który możecie przeglądnąć w dziale "Wstąp do PTTK". Jesteśmy częścią większej organizacji, której siedziba główna jest w Warszawie, a nasze stowarzyszenie jest jedną z wielu samodzielnych jednostek organizacyjnych PTTK. Ponadto jesteśmy zarejestrowani w odpowiednim rejestrze sądowym.

Skupiamy głównie osoby, które są lub były w jakiś sposób związane z kompleksem zakładów położonych przy ulicy Hetmańskiej 120 w Rzeszowie na terenie byłej WSK "PZL-Rzeszów" S.A. a dzisiaj Pratt&Whitney Rzeszów S.A.. Pomimo tego pośród naszych członków jest wiele osób z innych rzeszowskich zakładów jak również podkarpackich miejscowości i aktualnie nie zamykamy się już tylko do obszaru zakładu.

Oddział ma długą historią, gdyż miała ona swoje początki sięgające lat 50. XX wieku. W roku 1955 przy WSK działało Koło Zakładowe PTTK będące formalnie w strukturach Oddziału Miejskiego PTTK w Rzeszowie. Wówczas PTTK prowadził szeroką działalność w zakładzie m.in. nadając w radiowęźle zakładowym cykliczne audycje i pogadanki radiowe, wydając komunikaty oraz prowadząc wystawy umieszczane w 10 gablotach krajoznawczych.

W roku 1959 w Kole PTTK przy WSK działało 256 członków. Koło posiadało wówczas własną wypożyczalnię sprzętu i zajmowało się propagowaniem aktywnej turystyki i wypoczynku, takiej jak: wycieczki piesze, kolarskie, górskie, narciarskie i wodne. W formie koła stowarzyszenie działało do końca roku 1963 lub 1962. W kolejnych latach przystępiono do usamodzielnienia się PTTK przy WSK poprzez wydzielenie z Koła Zakładowego samodzielnego Oddziału PTTK przy WSK. Formalnie nastąpiło to w styczniu 1964 roku. W chwili przeobrażenia Oddział liczył 372 członków. Spowodowało to znaczne uszczuplenie szeregów Oddziału Miejskiego PTTK w Rzeszowie. Od tego momentu upłynęło wiele czasu a okres ten jest poprzeplatany z historią WSK.

 

Kilka słów o PTTK.

Początki działalności PTTK przy WSK sięgają lat 50-tych XX w. W roku 1955 będąc kołem zakładowym w strukturach Oddziału Miejskiego, PTTK prowadził szeroką działalność, nadając w radiowęźle zakładowym pogadanki radiowe, wydając komunikaty oraz prowadząc wystawy umieszczane w 10 gablotach krajoznawczych. W roku 1959 w kole PTTK przy WSK działało dynamicznie aż 256 członków. Koło posiadało wówczas własną wypożyczalnię sprzętu i zajmowało się propagowaniem aktywnej turystyki, takiej jak: wycieczki piesze, kolarskie, górskie i wodne. W formie koła stowarzyszenie działało do końca roku 1962. Za oficjalną datę powstania samodzielnego Oddziału to styczeń 1964r, kiedy to powołano z koła samodzielny Oddział PTTK przy WSK. W chwili przeobrażenia Oddział liczył 372 członków. Spowodowało to znaczne uszczuplenie szeregów Oddziału Miejskiego PTTK w Rzeszowie. Od tego momentu upłynęło wiele czasu i w styczniu 2016 zakończył się 52. rok działalności PTTK przy WSK już jako samodzielnego Oddziału.

Cała ta historia tworzyła się przez długie lata i dzięki zasłudze wielu wartościowych i zaangażowanych bezinteresownie ludzi.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze jako organizacja ogólnokrajowa to najstarsze w Polsce stowarzyszenie skupiające turystów i krajoznawców. Powstało z połączenia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (1873 r.) i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (1906 r.), których jest prawnym następcą oraz spadkobiercą ich tradycji, dorobku ideowego, a także majątku tych Towarzystw. Od powstania w 1950 r. PTTK rozwija i upowszechnia krajoznawstwo i turystykę kwalifikowaną we wszystkich jej formach. Najbardziej popularne dyscypliny turystyki kwalifikowanej to: turystyka górska, piesza, kajakowa, żeglarska, kolarska, motorowa i narciarska.

Towarzystwo wypracowało i upowszechniło krajoznawczy program turystyki związany z poznawaniem Ojczyzny, ochroną przyrody, krajobrazu i zabytków. Stwarza warunki ułatwiające turystom i krajoznawcom wędrowanie po kraju i za granicą - pomaga w wędrowaniu indywidualnym. Towarzystwo stworzyło i upowszechnia system odznak turystyki kwalifikowanej służący rozwojowi zainteresowania różnymi formami turystyki i krajoznawstwa. PTTK popularyzuje wiedzę o najbardziej atrakcyjnych turystycznie regionach Polski oraz promuje w kraju i zagranicą polski produkt turystyczny - turystykę aktywną. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze zrzesza blisko 70 tysięcy członków. Działają oni w ponad 3 tysiącach kół i klubów PTTK. Koła i kluby tworzą Oddziały PTTK - terenowe jednostki Towarzystwa posiadające osobowość prawną. Obecnie w Polsce działa 315 (11.2009) oddziałów PTTK.[1] [1] Pierwsza część artykułu powstała na bazie: http://www.pttk.pl/pttk/slowo.php

 
Cookie Alert